วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่5 ผรสำเร็ด

บรที่4 การไช้โปรแกรม

                                   กด Clseaner
             กด   Renisty                                             กดTools


                        กด Oolions

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที 3การติดตั้งโปรแกรม


  คริก   ccleaner                                        คริก ko                                          คริก